آخرین اخبار

پربیننده ها

17. دى 1395 - 0:44   |   کد مطلب: 26035
شهردار سرکان گفت: اداره آموزش وپرورش اعلام کرده است هیچ گونه قانون گریزی صورت نگرفته درفرض صحت ادعاء ساخت وسازشبانه درپشت پرده پس ازچندین باراخطاریه باکدامیک ازقوانین ومقررات جاری کشور مطابفت دارد؟

به گزارش خبرنگار رودآور، هشتم دی ماه جاری بود که خبر با عنوان "عدم تمکین به قانون از سوی متولیان آموزش و تربیت نسل آینده!/بی توجهی آموزش و پرورش به حفظ امنیت جانی دانش آموزان یک مدرسه" در سایت خبری رودآور منتشر شد خبری که با واکنش های متعددی از سوی مسئولان آموزش و پرورش تویسرکان و استان روبرو شد.

به طوری که آموزش و پرورش تویسرکان در پاسخ به شهردار تویسرکان جوابیه ای برای سایت خبری رودآور ارسال کرد که می توانید متن کامل آن را در این خبر بخوانید:" آموزش و پرورش: تمام اقدامات انجام شده برای بازسازی مدرسه قانونی است/ شهردار سرکان: بی توجهی آموزش و پرورش به حفظ امنیت جانی دانش آموزان یک مدرسه+اسناد"

همچنین آموزش و پرورش استان هم در جوابیه ای اعلام کرده است که می توانید متن کامل آن را در این خبر بخوانید: جوابیه آموزش پرورش استان همدان به خبر درج شده در دانا.

گرچه در ظاهر جوابیه آموزش و پرورش تویسرکان ماجرا را روشن شد اما جریان به این راحتی و به اینجا ختم نشد و شهردار سرکان با استناد به اسناد موجود در پاسخ به تک تک بندهای جوابیه آموزش و پرورش تویسرکان مطالبی عنوان کرد که خواندن آن خالی از لطف نیست.

مدیرمحترم خبرگزاري رودآور

باسلام واحترام

              ضمن تشکرازجنابعالي به جهت انعکاس اخبارشهرستان به استحضارميرساند درپاسخ به جوابيه مديريت محترم آموزش وپرورش شهرستان تويسرکان ، خواهشمنداست باتوجه به اينکه جوابيه مذکور داراي ابهامات واشکالات وهمچنين برداشت ناصحيح ازقوانين ، مقررات ودستورالعمل ها مي باشد نسبت به درج پاسخ اين شهرداري اقدام لازم رامبذول فرمائيد.

الف - دليل انعکاس مسائل جاري بين دستگاه ها به جرايد عمومي، عدم توجه دستگاه مربوطه به قوانين ومقررات وهمچنين عدم دخالت مقامات مسئول جهت رفع اختلاف في مابين وازطرفي اصراردستگاه مربوطه در استمرارفعاليت غيرقانوني علیرغم مکاتبات، مذاکرات وسایراقدامات لازم ، برای اتمام ، تجهيزوبرنامه ريزي براي افتتاح پروژه  می باشد.

ب – اداره محترم آموزش وپرورش تویسرکان مجری می باشد یا بهره بردار؟

* فرضیه اول : باتوجه به سوابق موجوددرشهرداري که درذيل به بخشي ازمکاتبات اشاره مي گردد اداره محترم آموزش وپرورش ازابتداي پروژه به عنوان دستگاه مجري باشهرداري مکاتبه نموده است ازجمله:

1-نامه شماره 707/5802 تاريخ 10/3/94 مبني برتقاضاي بروکف

2-نامه شماره 19610 تاريخ 22/10/94 مبني برتقاضاي صدورپروانه ساختماني ومعرفي نماينده  جهت پیگیری امورات اجرائی پروژه

3-نامه شماره 104/21582/5525 تاريخ 24/11/94 مبني براعلام معافيت آموزش وپرورش ازپرداخت عوارض

4-حضورمعاون ومسئول پشتيباني آموزش وپرورش درجلسه تاريخ 26/11/94 باحضوربخشدارمحترم مرکزي بمنظور بررسي معافيت وياعدم معافيت آموزش وپرورش ازپرداخت عوارض 0

5-نامه شماره 104/21729/5525 تاريخ 27/11/94 معرفي نماينده جديد جهت پیگیری امورات اجرائی پروژه

6- نامه شماره 707/731/2/5525 تاریخ 27/11/94 مبنی برارساس  نقشه معماری وتاسیسات مدرسه 

7- نامه شماره 104/755/2 تاریخ 27/11/94 مبنی برارسال نامه امورهماهنگی ورفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت محترم ریاست  جمهوری وسایرمستندات

8- نامه شماره 707/13535/5525 تاریخ 6/9/95 منضم به نامه مدیرامورآب وفاضلاب شهرستان تویسرکان مبنی برتفاضای مجوزحفاری انشعاب فاضلاب 

*فرضیه دوم :  اگراداره محترم آموزش وپرورش تویسرکان اخیرا" به این نتیجه رسیده است که دستگاه مجری نبوده و بهره بردار می باشد لازم است که مراتب راکتبا" به شهرداری اعلام وکلیه مکاتبات خودرابلا اثرنمایدتاازاین پس شهرداری بادستگاه متولی ومجری پروژه مکاتبه نماید.

* فرضیه سوم :  اگراداره محترم آموزش وپرورش شهرستان نماینده قانونی دستگاه مجری می باشد چرابه دستوراداره کل محترم نوسازی وتجهیزمدارس استان که طی نامه شماره 6122- 1/ 1495 تاریخ 14/9/95 اعلام می نماید (( ازهرگونه احداث خارج ازمحدوده مالکیت جلوگیری ودرحین دیوارکشی رعایت تعریض وحدود اصلاحی مطابق طرح تفضیلی شهرصورت پذیرد . درغیراینصورت کلیه عواقب ناشی ازآن متوجه آن مدیریت می باشد )) عمل نمی نماید.

ج : درخصوص معافیت وعدم معافیت آموزش وپرورش ازپرداخت عوارض مباحث حقوقی متازع فیه وتوجه جنابعالی ومخاطبین عزیز رابه نظریه حقوقی شماره 81868/24271 تاریخ 24/6/94 امورهماهنگی ورفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری که اداره محترم آموزش وپرورش نیز به آن استناد نموده است واین نظریه رابرای دستگاههای دولتی لازم اشباع دانسته وقطعا" به جهت وجود جایگاه قانونی این اموربایدفضل الخطاب همه دستگاهها قرارگیرد اشاره می نمایم مرجع قانونی فوق الذکر پس ازبررسی کلیه اسنادومدارک ارائه شده ازسوی آموزش وپرورش ( قانون صدورمجوزاحداث بنابرای فضاهای آموزشی مصوب 22/1/86 ، قانونی محاسبات عمومی قوانین بودجه سنواتی آموزش وپرورش – قانون بودجه سال 1378 – قانون برنامه سوم وپنجم قانون مالیات برارزش افزوده و ....) نظریه خودرابدینگونه اعلام می نماید:

(( براساس ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده ازسال 1388 کلیه قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یامعافیت ازپرداخت عوارض به شهرداریها لغوگردیده است ازتاریخ 1/1/1391 به بعد نیزباتوجه به حکم مندرج درتبصره ماده 181قانون برنامه پنجم توسعه که مقررمی دارد.

تبصره : هرگونه تخفیف ، بخشودگی حقوق وعوارض شهرداریها توسط دولت وقوانین مصوب منوط به تامین آن ازبودجه عمومی سالانه کشوراست درغیراینصورت بخشودگی وتخفیف حقوق وعوارض شهرداریها ممنوع است 

توجها" به اینکه درقوانین بودجه سنواتی مزبورنیزحکمی مشابه قانون بودجه سال 1390 دراین خصوص پیش بینی نگردیده است لذا درطول سنواتی یادشده نیزآموزش وپرورش معاف ازپرداخت عوارض مزبورنمی باشد ))

هرچندکه درتعریف مسئله حقوقی ازسوی آموزش وپرورش (( قانون خاص مقدم وقانون عام موخر)) نقض عرض وجودارداماازآنجائیکه ورودبه این موضوع بحث خودمجالی دیگردرفضای کاملا حقوقی رامی طلبدوازطرفی مراتب دراعلام نظریه حقوقی امورهماهنگی ورفع اختلاف حقوقی دستگاهها جمهوری موردتوجه قرارگرفته لذا پرداخت به آن صرف نظر می نمایم.

چ:  اداره محترم آموزش وپرورش اعلام نموده اند هیچ گونه قانون گزیری صورت نگرفته درفرض صحت ادعاء ساخت وسازشبانه درپشت پرده پس ازچندین باراخطاریه باکدامیک ازقوانین ومقررات جاری کشور مطابفت دارد؟

د : تامین فضای مناسب تفریح وورزش وبازی دانش آموزان مهم اما تامین امنیت جانی دانش آموزان وسایرشهروندان مهمتر است وازحقوق مسلم هرشهروندی محسوب می گردد مضافا" حساسیت این اداره برای تامین فضای مناسب تفریح و ورزش بازی دانش آموزان  قبل ازهرگونه ساخت وسازباطراحی مناسب وتوسعه فضا باخریداراملاک مجاوزقابل تامین وجبران بود.

ز:  شهرداری بنابه تکلیف مقرردرماده 100 می بایست ازساخت وساز بدون پروانه جلوگیری می نمودکه متاسفانه باحاشیه سازی وطرح مسائل وقت گیرجلوی اجرای قانون راگرفتند 0

خ : درخصوص عقب نشینی وانجام تعریض وپرداخت بهاو عوض ملک وسایرموارد ازسوی شهرداری نظراین اداره محترم رابه موارد ذیل معطوف می دارم.

1-تبصره 6 ماده 100 مالکین راموظف به رعایت براصلاحی براساس پروانه ساخت درهنگام ساخت می نماید.

2-تبصره 2 ماده 96 سازمانهاوموسسات دولتی که اراضی واملاک وابنیه ای داشته باشند ودرطرح شهرداری برای تامین نیازمندی ها عمومی باشد آن اراضی و ا بنیه رابلاعوض دراختیارشهرداری قرارمی گیرد.

ر : صرف نظراز مباحت فوق الذکر ( پرداخت یاعدم پرداخت عوارض ، تعریض ویاعدم تعریض مدرسه ) دیوارقدیمی موجود محوطه مدرسه که قدمتی بالای پنجاه سال دارد بدلیل فرسودگی وخورندگی واحتمال تخریب براثرعوامل جوی ازجمله بارندگی و تنشهای حرارتی ویخبندان وعوامل متصوره دیگرمانند بادوزلزله خطرات جانی جبران ناپذیری رابرای دانش آموزان وعابرین درپی خواهدداشت که درهمین راستاودرصورت عدم اقدام لازم ومناسب توسط اداره آموزش وپرورش این شهرداری به استناد بند14 ماده 55 قانون شهرداریها به تکلیف قانونی خود عمل خواهدکرد.

درپایان حل وفصل مسالمت آمیزوتمکین به قانون به دورازفضاسازی وحاشیه پردازی موردانتظاراین شهرداری می باشد.

 

 

فاطمه زنگنه 

انتهای پیام/

 

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه‌ها

رئيس آموزش و پرورش ديگه چي ميگي اين هم اثبات گريز از قانون يك دستگاه تربيتي كه بايد الگو باشد . درو بر شهردار قانون دان و متعهد .

دیدگاه شما

کانال تلگرام رودآور
معرفی شهرستان تویسرکان
آب و هوای تویسرکان
سایت مفتح
شبکه اطلاع رسانی دانا
همدان پرس
صندوق خیریه
صدای دانشجو
همدان ورزش