آخرین اخبار

پربیننده ها

29. تير 1397 - 14:00   |   کد مطلب: 34277
امام جمعه تویسرکان گفت: بعضی شبهه می کنند که فلسطین مگرچقدر است که ما این همه برای آن هزینه میکنیم، باید عنوان کرد فلسطین هزینه ای روی دوش امت های اسلامی نگذاشته، حدود۶۰،۵۰هزارنفر قبل ازاشغال فلسطین یهودی درسرزمین اشغالی وجودداشته است امروزشده اند۵میلیون غده سرطانی این۵میلیون است اگربااین۵میلیون برخورد نشود، تمام منطقه رادرگیرخواهدکرد

به گزارش رودآور؛ خلاصه ای ازخطبه های نماز جمعه۲۹تیرماه۹۷ به امامت امام جمعه تویسرکان حجت الاسلام موحدی.
* یکی ازعرصه های مهم تقوامسئله خانواده است،
امام صادق(ع)می فرمایند: خداوندرحمت کندبنده ای راکه بین خودوهمسرش را نیکوکردباشد.ارتباط بین اووهمسرش یک ارتباط پسندیده خوب وموردتحسین باشد.
چون خداوندمتعال اختیار خانم را به مردداده ومردرامدیرومدبرخانواده قرارداده،لازم تدبیرو وظیفه مرداین است که با خانواده اش با ملاطفت باصمیمیت بامهربانی ارتباط برقرارکند.
* خانواده نبایدزن سالار باشد پیامبراکرم(ص)فرمودند:کسی که مطیع خامنش باشد باصورت اورا داخل آتش می اندازند،احترام خانم بایدحفظ شودنسبت به خانم باید محبت بذل شودوخانم هم بایدنسبت به شوهرش، درتکریم شوهرش دراطاعت ازشوهرش تمام توانش رابه کاربگیرد.اما این به این معنانیست که هرچه خانم گفت همان باشد.اطاعتی مذموم است ومردموردلعن قرارمیگیرد،حضرت فرموداگرخانم بخواهدبه مجالسی برود که مغایربا حیاء است،یاجاهایی که موسیقی وآلات لهو ولعب وچارچوب های دینی رعایت نشود، ویا لباس های بدن نما پوشیدن این اطاعت ها مذموم است اگرمرد درمقابل خواست های حرام ومغایر باعفت خانمش مقاومت نداشته باشد تدبیرنکندو اطاعت کندبه صورت به آتش انداخته میشود.
*یک شنبه ای که گذشت  اعضاءدولت به خدمت مقام معظم رهبری رسیدند،رهبرانقلاب نکات دقیق وحساسی را تذکردادندکه درانتهای جلسه هم جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم قول دادندکه پیگیری خواهندکردوهمه تلاش خود را خواهند کرد تانکاتی که حضرت آقافرمودندعملیاتی واجرایی شود،امیدواریم این دستورات اجرایی شود.
*مقام معظم رهبری فرمودند:باید با متخلفان درهرسطحی که هستند برخوردشود ودستور رئیس جمهورکه باید بامتخلفان برخوردشود راخیلی خوب خواندندوفرمودند این دستور هابایدپیگیری شودتابه نتیجه مطلوب برسیم صرف دستور نباشد.
*دربرخوردبامتخلفان دستگاه قضائیه موظف است یاخوددولت،مقام معظم رهبری این مشکل راهم حل کردند به گردن هم نیندازندومعقول هم هست فرمود البته مسئله برخورد بافساد دروهله ی اول به عهده مسئولان دستگاه هاست، در وزارت اقتصاد کسی خیانت کرده وزارت خانه بایدباآن شخص برخوردکندآن فرد را از مسئولیتش عزل کنندوپرونده روشنی از تخلفات آن رابه دستگاه قضائیه ارجاع بدهند.
*مسئولین اقتصادی به مردم گزارش بدهند باچندنفرازاین متخلفین برخوردکرده اند،آنهایی که به ناحق ماشین های قاچاق راازطریق گمرک واردکشورکردند،آنهایی که ارزکشور راضایع کردند،آنهایی که به این مردم به خون شهداخیانت کردند،دولت با اینها برخوردکندومرحله دوم هم نوبت به دستگاه قضامیرسدکه بایددرمورد اینها حکم مجرمیت جاری کند وبه اشد مجازات برساند.
*دو توصیه مهمی که حضرت آقاداشتندیکی مسئله تقویت بخش خصوصی بودکه دولت بایدعملا بخش خصوصی راتقویت کند،دوم ضرورت برخوردقاطع بامتخلفین،که امیدواریم انشاالله دولت محترم باعملی کردن این توصیه هاهمان طورکه متعهدشده اند اجراکنندتاشاهد رفع مشکلات باشیم.
*درروز های گذشته شاهدسفرنماینده جمهوری اسلامی جناب آقای دکترولایتی به روسیه بودیم ودیدیدچقدرمورداستقبال روسیه قرارگرفت درسطح بین الملل هم برای ایران یک امتیازبودویک تودهنی به کشورهای اروپایی مخصوصا۵+۱بود.درمقابل سفر ترامپ به انگلیس بود،ملاقاتی که بانخست وزیرانگلیس داشتند،وملاقاتی که باپوتین رئیس جمهور روسیه، طبق اعلان شخصیت های آمریکایی و رسانه های آمریکا این یک افتضاح ویک شکست بزرگی برای ترامپ بود.
*درانگلیس تظاهرات های مفصل،کم سابقه علیه ترامپ به راه افتاد وهم چنین دراسکاتلند که وطن مادری ترامپ است دراینجاهم راهپیمایی های گسترده علیه ترامپ به راه افتادو افتضاحی برای ترامپ بود.
*درملاقات ترامپ وپوتین،تحقیری که آمریکادرمقابل پوتین شد،بعضی ازآمریکایی هاگفتندکه پست ترین لحظات تاریخ ریاست جمهوری آمریکا بود.
*بعضی شبهه می کنند که فلسطین مگرچقدر است که ما این همه برای آن هزینه میکنیم،چه هزینه سنگینی را فلسطین روی دوش دولت های اسلامی مخصوصا جمهوری اسلامی گذاشته است، باید گفت فلسطین هزینه ای روی دوش امت های اسلامی نگذاشته است، حدود۶۰،۵۰هزارنفر قبل ازاشغال فلسطین یهودی درسرزمین اشغالی وجودداشته است امروزشده اند۵میلیون غده سرطانی این۵میلیون است اگربااین۵میلیون برخورد نشود، تمام منطقه رادرگیرخواهدکرد واگر فلسطین درمقابل اسرائیل شکست بخورد،اسرائیل مزاحمتش برای مومنان به ویژه جمهوری اسلامی دوبرابرخواهدشد.
حمایت ماازفلسطین حمایت ازافرادنیست دردرجه اول یک حمایت ازآرمان است،اطاعت ازقرآن است که درمقابل ظلم بایدایستاد،عقل ماحکم میکنداگردرمقابل این دشمن کوتاه بیاییم وتقویت شودهزینه ای که به دوش ماخواهد بودبه مراتب بیشترخواهدبود.

انتهای پیام/

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان