آخرین اخبار

پربیننده ها

23. ارديبهشت 1398 - 0:03   |   کد مطلب: 35597
مدیر عامل مخابرات همدان با اشاره به اینکه درتوسعه وتجهیز زیرساختهای مخابراتی نباید فقط امروزرادیدوبایدبرای سالهای آینده نیز برنامه ریزی کردتاکیدکردکه : با همه تلاشی که درسالهای قبل صورت گرفته،متاسفانه توسعه مقطعی بوده ونیازآینده پیش بینی نشده است.

به گزارش رودآور به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ،مهندس محمدعلی گرزین به همراه جمعی ازهمکاران برای پیگیری مشلات ورفع آنهادرحوزه مخابرات به شهرستان نهاوندسفرکرد.
دراین سفرایشان ضمن دیداربا دکتربهرام نیا،نماینده مردم شهرستان نهاونددرمجلس شورای اسلامی،گزارشی ازعملکرد مخابرات درچندماه گذشته وبرنامه های سال 98این مجموعه راارائه کرد.
ایشان ضمن بیان مشکلات وموانع فرارو و بر شمردن چالشهای موجود،بر عزم مخابرات منطقه همدان برای تحول اساسی در زیرساختاهای مخابراتی نهاوندتاکیدکردوافزود،متاسفانه زیرساختهای مخابرات درنهاوندقدیمی وفرسوده شده وکارایی لازم راندارند.
ایشان نوسازی وتوسعه شبکه کابل هوایی وزمینی وتوسعه شبکه فیبرنوری را نیازاساسی مخابرات نهاونددانستندوهمچنین بر لزوم تعویض سوییچهای Pcmواستفاده ازسویچهای به روز،جهت توسعه خدمات اینترنت وADSLتاکیدکردند.
وی با اشاره به اینکه درتوسعه وتجهیز زیرساختهای مخابراتی نباید فقط امروزرادیدوبایدبرای سالهای آینده نیز برنامه ریزی کردتاکیدکردکه : با همه تلاشی که درسالهای قبل صورت گرفته،متاسفانه توسعه مقطعی بوده ونیازآینده پیش بینی نشده است.
ایشان قول مساعددادندکه تمام سعی وتلاش مجموعه مخابرات استان همدان را مصروف خواهندکرد تامخابرات نهاوندبه جایی که شایسته شهرکهن نهاونداست برسد.
دراین دیداردکتربهرام نیانیزبا تاکید برتلاشهای صادقانه مخابرات منطقه همدان بر رفع مشکلات تاکید وقول هرگونه مساعدت وحمایت را جهت جامه عمل پوشاندن به توسعه مخابرات نهاوندرا دادند.
ایشان ضمن برشمردن مشکلاتی ازقبیل انتن دهی ونبود بسترمناسب برای استفاده عموم ازاینترنت،ابرازامیدواری کردندکه این مشکلات به زودی حل شده ومخابرات نهاوندبه جایگاه واقعی خودبرسد.
انتهای پیام/
 

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان