نمایش 1 - 1 از 1
همه چیز درباره یک پیامبر؛ وجود آرامگاه حضرت حیقوق نبی (ع) که از نگهبان معبد سلیمان در اورشلیم بوده تأییدی بر قدمت چندهزارساله تویسرکان است. 04/05/1399 - 02:00
اشتراک در حیقوق نبی(ع)