نمایش 1 - 1 از 1
رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه هیچ پولی از صدقات مردم برای فلسطین ارسال نمی شود، اظهار داشت: شیطنت کسانی که این کمپین را راه اندازی کردند این بود که می خواستند القا کنند پول صدقات مردم برای کمک به فلسطین جابجا می شود این در حالی است که فقط مبالغ دریافت شده از صندوق های مربوط به کمک به مردم فلسطین و غزه به آن سمت سوق داده می شود. 03/18/1397 - 14:54
اشتراک در برانداز کمیته امداد