نمایش 1 - 1 از 1
کمی در همین حوالی؛ اینجا تویسرکان و در یکی از روستاها، هنوز کسی به داد خانواده ای با پدری معتاد نرسیده و هنوز هم کودک با موش ها بازی می کند و سقف خانه یشان روز به روز در حال آوار شدن است، اگر به قول محلی ها "دست نجنبانیم" و اندیشه ای تدبیر نشود، بر تعداد این گونه خانواده ها هر روزافزوده می شود! 04/25/1397 - 06:43
اشتراک در اعتیاد تویسرکان