نمایش 1 - 1 از 1
هنوز هستند مردمانی که مخلصانه و تنها برای رضای خدا در قالب طرح اردوهای جهادی در روستاها به داد مردم می رسند و مردانه پا به میدان می گذارند تا روستانشینان درد محرومیت را کمتر احساس کنند. 10/17/1395 - 14:43
اشتراک در ویزیت رایگان