تب‌های اولیه

بیش از 5 سال
32% (6 رای)
5 تا 10 سال
5% (1 رای)
بیش از 10 سال
21% (4 رای)
هیچ وقت
42% (8 رای)
تمام آرا: 19