نمایش 1 - 1 از 1
لبخندهای جبهه ها از خاطرات تویسرکانی ها: به اولین کسی که توی لشکر برخورد کردیم حاج میرزا سلگی فرمانده گردان ۵۲ بود که آمار دادیم این کارتن کتانی ها را از مایه دارهای تهران تک زدیم! حاج میرزا هم کنجکاو شد گفت باز کنید بینم چه آبرو ریزی درآوردید! 04/11/1398 - 09:01
اشتراک در لبخندهای جبهه ها