آخرین اخبار

20. آبان 1401 - 19:03   |   کد مطلب: 40515
امروز هم فرماندهی کل سپاه پاسداران وهم فرماندهی هوا فضای سپاه خبردادند موشکهای هایپرسونیک ایرانی مراحل تست راپشت سر گذاشته ودر فرصت مناسب رونمایی میشوند.

العالم،ر خبر:_امروز هم فرماندهی کل سپاه پاسداران وهم فرماندهی هوا فضای سپاه خبردادند موشکهای هایپرسونیک ایرانی مراحل تست راپشت سر گذاشته ودر فرصت مناسب رونمایی میشوند.

تحلیل:_فرماندهی کل سپاه ضمن اعلام خبر بالا افزود دشمنان چندشبانه روز است که ترسیده اند وبه حالت اماده باش درامده اند واز طریق کشورهای مختلف پیام میدهند که پاسخ ندهید.مفهوم این سخنان فرماندهی سپاه ان است که همچنان اتمام حجت های اخیرایران برای حامیان خارجی اغتشاشات پابرجاست .

_تست موشک هایپرسونیک،درکنار پرتاب ماهواره برقائم،رونمایی از گونه جدید باور۳۷۳ درکنار برگزاری مانور درمنطقه ارس ،سرکوب ضد انقلاب دراقلیم و...انهم درهنگامه تلاش دشمنان برای ناامن سازی درون مرزهای ایران تنها یک مفهوم دارد وان اینکه پرونده های اخلالگران خارجی در نظم وامنیت ایران هم حتما روی میز محاسبه قرارخواهد گرفت

_اگرچه تا دیروز برخی از کشورهای مداخله گر تلاشهایی رابرای خرید گنبد اهنین اسرائیل صورت میدادند وشکسته شدن توان این سامانه ورخنه پذیر بودن ان را _که درجریان جنگ ۱۲روزه غزه ثابت شد_باور نمیکردند اما حالا با پدیده ای جدید درمحور مقاومت مواجهند که ازهر سپرموشکی قابلیت عبور دارد ،ازسرعتی مافوق صوت بهرمند است،امواج رادیویی رامسدود میکند،رادارگریز است،مسیر حرکتش غیرقابل پیش بینی است و....

_یک واقعیت مسلم واز پیش ثابت شده ای وجود دارد وان تسلط اقتدار ایران برکل منطقه ازیکسو وازدیگرسوهمه منافع کسانی که خارج از منطقه هستند .عبارت"درشیشه نشستگان ریاض،تل اویو،نیویورک وپاریس درسخنان امروز حسین سلامی دقیقا اصلاع وابعاد سیطره اقتدار ایران برمنطقه را تعیین میکرد

_اگرچه درموارد گذشته نیز اغلب همه توان دشمن معطوف برجانبداری وحمایت ازناارمیهای پرانده داخل ایران بوده است والبته کلیه این حمایتها اساسا راه بجایی نبرده است اما حمایتهای رسانه ای،مالی وبعضا تسلیحاتی این کشورها دردوماه اخیر رنگ وصبغه ای جدیدتر وجدی ترداشت.برهمین اساس هم تحلیل داخلی وهم تفسیر خارجی ازنوع برخورد جمهوری اسلامی دراین دوره کاملا متفاوت از گذشته است.کلام سردار سلامی درخصوص ارسال پیامهای حامیان خارجی اغتشاشات به ایران وطلب عفو وگذشت ازایران نیز بهمین خاطر است

باید منتظر ماند ودید تنبیه حامیان خارجی اغتشاشات درچه قالبی ودرکدام جغرافیا عملیاتی خواهد شد اما انچه مسلم است اینکه این مساله قطعا محقق خواهد شد واگرچه دیر وزود دارد اماحتما سوخت وسوز خواهدداشت.

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان